תקנון האתר

תקנון אתר – "משה שרון"

הקדמה:

האתר "משה שרון" (להלן "האתר") משמש בעיקרו כאתר לקריאה וצפייה בשיעורי וידאו ואודיו. גלישה באתר כפופה לתנאי השימוש
המפורטים להלן. תנאים אלו עשויים להשתנות מעת לעת, ולכן מומלץ לעיין בהם באופן קבוע.

קניין רוחני:

כל המידע באתר, לרבות עיצובו, קוד המקור, קבצי מדיה, תמונות, טקסטים, קבצים להורדה וכל חומר אחר, שייך בלעדית ל"משה שרון". אין להפיץ, להעתיק, לשכפל, לפרסם, לחקות או לעבד כל חלק מהאתר ללא אישור מפורש בכתב.

זמינות האתר:

האתר שואף לספק גישה רציפה לתכניו, אך מסיבות שונות, כגון תחזוקה, ניהול, הפעלה, סיבות טכניות, גורמים חיצוניים או כוח עליון, האתר עלול להיות לא זמין או לא פעיל, לסירוגין או לצמיתות. איננו יכולים להתחייב כי האתר יהיה זמין בכל עת. לא יינתן פיצוי כספי או אחר במקרים של הפסקת שירות או הורדת האתר.

הפעלת האתר:

משה שרון ו/או מפעילי האתר אינם חייבים, אחראים או מתחייבים לכך שהאתר יפעל באופן רציף, ללא תקלות או יתאים לצרכים ו/או למטרה המסוימת של משתמש זה או אחר.

משה שרון ו/או מפעילי האתר רשאים להתאים, לתקן ולשנות בכל דרך ואופן את האתר, השירותים, הפעילויות, התכנים, המאפיינים, זמינות, הפעלה, מראה, מבנה ושאר היבטים של האתר ו/או השירותים המוצעים בו, כולם או חלקם, לפי שיקול דעתם הבלעדי, ומבלי שתהיה עליהם חובה לנמק החלטתם או להודיע על כך בהודעה מוקדמת.

ידוע למשתמש, כי מחשבים, ציוד חשמלי ואלקטרוני, רשת האינטרנט, רשתות תקשורת וכיו"ב חשופים במיוחד לפרצות, חדירות, ליקויים, תקלות וכשלים בתפקוד מעת לעת. המשתמש מאשר ומצהיר כי הוא מסכים כי לא החברה ו/או מפעיליה אינם ולא יהיו אחראים בכל דרך שהיא כלפי המשתמש ו/או צד שלישי בקשר עם האתר, לרבות הפעלה, ניהול ו/או תחזוקה שלו, לרבות כל ליקוי, תקלה, פגם, מחדל, כשל, בעיה, נזק באתר ו/או במערכותיו ו/או במתקניו כגון שרתים, מחשבים, ציוד וכיו"ב.

המשתמש מצהיר ומתחייב כי לא יראה בחברה ו/או מפעיליה אחראי לכל הוצאה, תשלום, אבדן, הפסד או נזק ו/או לכל דרישה ו/או טענה ו/או תביעה מכל סוג שהוא, מיוחד ו/או תוצאתי, ישיר ו/או עקיף, עונשי או אזרחי או שולי ו/או משני (לרבות אך לא רק אבדן רווחים, אבדן מכירות, אבדן עסקים, פגיעה במוניטין, פגיעה בשם טוב), בין במישרין ובין בעקיפין, בקשר עם ו/או נובע מתנאי שימוש אלה ו/או החברה ו/או מפעיליה ו/או תוכן באתר ו/או כל פעולה של משתמש ו/או חבר ו/או צד שלישי, לרבות השחתה או פגיעה בתוכן.

קישורים חיצוניים:

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים חיצוניים. הביקור בהם נעשה על אחריותכם בלבד.

ניהול משתמשים:

הנהלת האתר שומרת לעצמה את הזכות לחסום כל משתמש בכל דרך, לרבות על בסיס כתובת ,IP מיקום וכו', מכל סיבה שהיא, ללא צורך בהסבר.

הנהלת האתר עושה כל שביכולתה להגן על פרטי המשתמשים הרשומים באתר / המנויים לאתר. במקרים בהם יעלה בידיו של צד שלישי להשיג גישה למידע כלשהו, מוסכם כי לגולשים, לחברים ולמנויים באתר לא תהא כל תביעה, טענה או דרישה כלפי צוות האתר.

פרטיות:

האתר עשוי להשתמש בקבצי קוקיז ובממשקי סטטיסטיקה פנימיים לניתוח תנועת גולשים. המידע הנשמר הוא אנונימי לחלוטין, ואינו כולל את שם הגולש או פרטים מזהים אחרים.

אנו מתחייבים לא להעביר פרטי אשראי לצד ג' אלא בהוראת צו בית משפט.

מנוי ומדיניות ביטולים:

רכישת מנוי פותחת הרשאת צפייה לכל התכנים בתשלום בדף הקורסיםוההרצאות ככל שמנוי בתוקף.

המחיר כולל מע"מ כחוק.

ההרשאה לצפייה אינה ניתנת להעברה לאחר ומאפשרת צפייה בלבד דרך האתר, ללא אפשרות להורדת הקבצים.

באתר שני סוגי מנויים, מנוי חודשי מתחדש ומנוי שנתי.

המנוי החודשי באתר הינו ללא התחייבות, וניתן לבטלו בכל עת דרך עמוד החשבון או באמצעות צור קשר. אחריות ביטול המנוי מוטלת על הלקוח. במקרה של ביטול באמצע החודש, יחויב הלקוח עבור החודש הנוכחי בלבד.

המנוי השנתי תקף לשנה אחת, הוא לא יחודש באופן אוטומטי ולא ניתן לבטלו.

בכל מצב שבו בשל תקלה טכנית לא ניתן לבטל את המנוי החודשי דרך עמוד החשבון, באחריות המנוי ליצור קשר באמצעות "צור קשר" או בכל דרך אחרת המופיעה בעמוד "צור קשר".

אישור התקנון / הרשמה כמשתמש:

עם הרשמתך הראשונית לאתר, תתבקש לאשר כי קראת והבנת את תנאי התקנון.

אנא קרא את התקנון בקפידה לפני אישורו.

אישור התקנון מהווה ראיה לכך שהבנת והסכמת לכל תנאיו.

ביצוע כל פעולה באתר, כולל רכישת מוצרים, מהווה אף היא הסכמה לתנאי התקנון.

הלקוח מצהיר כי קרא את התקנון ומסכים לו, וכי לא תהא לו ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או תביעה כנגד משה שרון ו/או מי מטעמו למעט טענות הקשורות בהפרת התחייבות על פי תקנון זה.

עצם ביצוע פעולה באתר מהווה הודעה מוחלטת וסופית כי הלקוח קרא את התקנון והסכים לו.

שימוש באתר:

השימוש באתר לרבות ע"י מנויים נועד למטרות פרטיות ואישיות בלבד.

המשתמש מתחייב להשתמש באתר למטרה חוקית בלבד.

אסור לפרסם או להעביר באתר מידע שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות, פורנוגרפי, בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי. אסור לפרסם או להפנות לאתרים אחרים, חנויות, קבוצות פייסבוק או דפים אחרים באמצעות האתר.

אסור לפרסם מידע הפוגע במוניטין של בעלי האתר, צדדים שלישיים או מהווה עבירה על החוק. הפרת סעיף זה תחשוף את המפר לתביעות אזרחיות ע”י בעלי האתר ו/או צדדים שלישיים.

אסור להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים באתר לכל מטרה מסחרית או אחרת שאיננה שימוש אישי ופרטי.

אסור להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או אמצעי אחר המאפשר העתקה של כל מידע ותכנים מהאתר.

תוכן שיווקי, הרגלי קנייה:

באישורו את תקנון זה מאשר המשתמש קבלת תוכן שיווקי, מסחרי ופרסומי הכולל שליחת דיורים בפורמט של דואר אלקטרוני ושליחת הודעות ווטסאפ. יובהר, כי למשתמש תהא אפשרות לבקש מבעלי הרשת את הפסקת שליחת המידע השיווקי אליו.

לפיכך, אם המשתמש לא מעוניין עוד בקבלת תוכן שיווקי מהאתר, על המשתמש לבקש מבעלי החברה את הפסקת שליחת התוכן השיווקי. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשמור מידע הנוגע לאופן השימוש של משתמש האתר, מוצרים שרכש, עמודים בהם ביקר ו/או הצעות לרכישות בהם צפה באמצעות cookies ו/או בטכנולוגיות הדומות למנגנון cookies, וזאת לצורך שיפור הפעילות השיווקית של האתר ולייעול השירות הניתן באתר למשתמשים בו. יובהר, כי בהתאם לחוק הגנת הפרטיות, רשאי המשתמש לבקש מבעלי הרשת להסיר מידע אישי המצוי אצל החברה / באתר והקשור למשתמש. בנוסף באפשרות המשתמש לחסום את מנגנון ה –cookies באמצעות אתר דפדפן האינטרנט שלו, כך שלא יתאפשר לבעלי החברה לאסוף מידע אודות השימוש של משתמש האתר באמצעות cookies.

סקרי אמינות שביעות הרצון שלכם חשובה לנו ולכן יתכן כי מעת לעת ולאחר רכישת מוצר/שירות מהרשת, ישלח דואר אלקטרוני לכתובת דוא”ל של המשתמש לשם קבלת חוות דעת אודות השירות ו/או המוצר שהוזמן.

באישורו את תקנון זה מאשר המשתמש לחברה לשלוח הודעת דוא”ל שביעות רצון המשתמש ו/או בקרת איכות. החברה שומרת לעצמה את הזכות לעשות כל שימוש בנתונים שנצברו לצורך ניתוח של מידע סטטיסטי ובין היתר לעשות שימוש בנתונים הסטטיסטים כשאלה לא נושאים פרטים מזהים אודות המשתמשים, לצדדים שלישיים. אישור משתמש את התקנון ייחשב כהסכמה לכך. ככל שהמשתמש יתנגד לשימוש בפרטים ובנתונים כאמור בתקנון זה, הוא רשאי לבקש בכתב מהחברה כי מידע הנוגע אליו יימחק מרישומי המשתמשים ו/או לא יימסר לאדם ו/או לכל גורם שהוא.

הסכמה לקבלת פרסומת ומידע שיווקי מסחרי פרסומי:

ככל שהלקוח אישר (או יאשר) קבלת מידע, עדכונים וכל דבר פרסומת כהגדרתו בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ”ב-1982 באמצעות הדואר האלקטרוני, הלקוח יהיה רשאי לחזור בו מהסכמתו זו בכל עת ולהודיע לחברה על סירובו לקבל דברי פרסומת בהתאם להנחיות בדבר הפרסומת שנשלח אליו. הודעות שישלחו למשתמשים בכל דבר ועניין הנוגע לפעילויות האתר לרבות, אך לא רק, בעניין ייעשו על ידי החברה באתר ו/או בהודעות טקסט ו/או בהודעת דוא”ל ו/או בדואר  ובאמצעי הפרסום כהגדרתו לעיל.

פרסום גלוי לעין באחד מאמצעי התקשורת ו/או באתר ו/או באמצעות תקשורת ישירה עם משתמשים, לרבות באמצעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט, הכול לפי ערוצי הפרסום המקובלים לפי בחירת המשתמש, ייחשב כמספק ומשתמש לא יוכל להשמיע טענה כי לא ידע אודות האירוע נשוא הדיווח ו/או הפרסום כאמור.

מוסכם, כי אישור התקנון והרשמה כמשתמש ומסירת פרטיו כולל דואר אלקטרוני וטלפון סלולארי לרשת ופרטים מזהים נוספים, מהווה הסכמה של המשתמש להיכלל במאגר המידע של משה שרון ולקבלת פרסומות, הודעות וחומר שיווקי שיפיץ בעתיד, הכול בהתאם לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ”ב-1982, וזאת באשר למבצעים והנחות המוענקות למשתמשים, באמצעות הודעות דואר אלקטרוני או הודעות טקסט שיישלחו ישירות למחשבו או למכשירו הסלולארי של המשתמש, ולהיכלל לשם כך ברשימת תפוצת משתמשים של האתר.

 למען הסר ספק מובהר כי החברה פטורה מחובת ההודעה מבצעים למשתמש שלא מסר מספר טלפון נייד בתוקף או כתובת דואר אלקטרוני תקינה ו/או אשר לא עדכן את פרטיו אלו ולא תהיה למשתמש טענה כלשהי כלפי החברה באשר לאי קבלת פרסום.
לכן, על כל משתמש למסור פרטי התקשרות מדויקים.

כח עליון: כל הימנעות, השהיה, עיכוב, פגם, ליקוי, הפרה בהתחייבויות של החברה בכל מקרה של אירועים שהינם מעבר לשליטה הסבירה של מי מהצדדים לרבות אך לא רק מצב מלחמה, גיוס כללי, מגיפה, מצב חירום, שריפה, אש, מעשה זדון, חבלה, מהומות, פרעות, התפרעויות, שביתות, השבתות, מחסור בחומרי גלם ו/או בכוח אדם, עיכוב ו/או איחור במשלוחים ו/או תובלה או תחבורה, מתקפת טרור, מזג אוויר קיצוני, נזקי טבע ו/או מפגעי טבע, כוח עליון וכיו”ב, לא יהווה הפרה של תקנון זה.

החברה אינה ולא תהיה חייבת ו/או אחראית לכל עיכוב ו/או איחור ו/או הפרה ו/או פגם בהתחייבות ו/או נזק, הפסד, הוצאה, תשלום, אובדן אם וככל שנובעים מאירוע כאמור ו/או בקשר אליו, ולמשתמש ו/או כל הבאים מטעמו אין ולא תהיה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.

סמכות שיפוט:

על תקנון זה יחולו אך ורק דיני מדינת ישראל. כל פניה, דרישה, טענה, הליך, תובענה מכל מין וסוג שהוא בעניין תקנון זה ותנאי השימוש ו/או בכל הקשור והכרוך באתר תתברר בבית משפט ישראלי מוסמך במחוז מרכז בלבד.

 

פרטי התקשרות:

האתר מופעל על ידי "משה שרון" מספר עוסק מורשה 031665813 

מייל: sharon@mo6.co.il

טלפון:  055-557-2195